JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dům U Jaktařské brány 156/8, Opava (E-aukce)

Vloženo: 12.5.2022 6:40 | číslo aukce: 3873

55 000 000 Kč

Aukce začala: 24.06.2022 11:00:00Aukce skončila: 25.06.2022 15:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 1297 D 000683 / 2022 - 2
Nejnižší podání: 55 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 36 500 000,-Kč
Aukční jistota: 2 500 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Typ zakázky: prodej
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 4
Počet nadzemních podlaží: 3
Poloha objektu: rohový
Umístění: centrum obce
Vlastnictví: osobní
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: velmi dobrý
Plocha zastavěná: 588 m²
Plocha užitná: 1606 m²
Plocha podlahová: 1265 m²
Plocha pozemku: 587 m²
Plocha sklepu: 340 m²
Topení: ústřední plynové
Voda: dálkový rozvod
Elektřina: 380 V
Odpad: kanalizace
Plyn: plynovod
Parkování: poblíž
Počet bytových jednotek: 7
Podkategorie: řadový
Termín prohlídky: 1. termín dne 9.6.2022, 11:00 hodin 2. termín dne 16.6.2022, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese Předmětu aukce Opava, U Jaktařské brány 156/8, 746 01 Opava, kraj Moravskoslezský (GPS 49°56'23.504"N, 17°53'59.577"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Opava
Ulice: U Jaktařské brány
GPS souradnice: 49.939862, 17.899882

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, který je ve výlučném vlastnictví insolvenčního dlužníka a který je zapsaný do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka jako položka č. 5, a to pozemek parcelní číslo 135, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 156, objekt bydlení v části obce Město, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 135 a pozemek parcelní číslo 136/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 155, objekt bydlení v části obce Město, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 136/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 256 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Opava-Město a obec Opava.

Předmět aukce - budova je přístupná ze zpevněné komunikace, je napojená na veškeré inženýrské sítě, užívaná jako podsklepená, o 3.NP, ke dni místního šetření jsou prostory 1.NP volné neužívané k žádné činnosti, prostory v nadzemních podlažích jsou užívané k bydlení. Stavby jsou stavebně a dispozičně propojené. Je užívaná od roku 1875, jako podsklepená, o 3.NP situovaná na pozemcích parc. čís. 135 a 136/1. Dům byl po revoluci několikrát rekonstruován a modernizován, poslední rekonstrukce se změnou účelu užívání proběhlo v roce 2001. Dispozičně obsahuje dům v PP chodbu se schodištěm a skladovací prostory, původně zde byla restaurace s kuchyní a sociálním zařízením žen a můžu. V 1.NP je po levém vstupu bývalá herna se sociálním zařízením, po pravém vstupu je chodba se schodištěm a sklad, po dalších vstupech jsou bývalé provozovny (2x prodejna, sázková kancelář), ve 2.NP je chodba se schodištěm, byt 3+1, 4+1 a 5+1, ve 3.NP je chodba se schodištěm, 2x byt 3+1 a byt 2+1. Stavební a technický stav budovy je dobrý, zvýšené opotřebení vykazuje podzemní podlaží. Užitné plochy bytů a provozoven jsou vyznačeny ve znaleckém posudku, který je ke stažení níže.

Předmět aukce je dotčen užívacími právy třetích osob, jež by měla přejít na budoucího Vítěze aukce, a to - nájemní smlouva k bytové jednotce č. 1 nacházející se v prvním patře domu č.p. 156, uzavřená právním předchůdcem dlužníka Radima Masného, společností DRAFT – OVA a.s., IČO 476 73 630, dne 1. 1. 2006, a to na dobu určitou 50 let s nájmem ve výši 6.000, - Kč měsíčně po dobu prvních 20 let, a dále ve výši odpovídající srovnatelnému nájemnému pro daný typ bytu v daném místě a čase (nájemné po dobu prvních 20 let již bylo uhrazeno zápočtem vzájemných pohledávek)

Předmět aukce může být dotčen dalšími nájemními a jinými užívacími právy, u kterých nebylo Navrhovateli doloženo, že jsou ve vztahu k Předmětu aukce oprávněné, a to - nájemní smlouva k nebytovému prostoru domu č.p. 156 o výměře 28,25 m2, který se nachází v suterénu domu a je označen jako „Kožená galanterie“, která byla uzavřena panem Markem Bolfem, IČO 641 29 675 jako nájemcem a společností RM Chance CZ a.s., IČO 278 28 158, jako pronajímatelem dne 1. 10. 2012 (na základě oznámení společnosti RM Chance CZ a.s. ze dne 22. 6. 2019 mělo s účinností ode dne 1. 1. 2020 dojít ke změně osoby pronajímatele na jinou fyzickou osobu), nebylo doloženo, na základě jakého titulu byl původní pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu uzavřít ani z jakého titulu by novým pronajímatelem mohl být tvrzený právní nástupce, v insolvenčním řízení nebyla nájemní smlouva uzavřena, nájemné stanoveno na částku 17.500,- Kč, část bytových jednotek je užívána rodinnými příslušníky dlužníka Radima Masného, za užívání bytových jednotek není hrazeno nájemné a nájemní smlouvy nebyly doloženy.

Předmět aukce je dotčen poznámkou o způsobu ochrany – památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, zapsaném na listu vlastnictví č. 256 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Opava-Město a obec Opava. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto způsobu ochrany zůstávají převodem vlastnického práva k Předmětu aukce nedotčena.

Navrhovatel i Organizátor aukce prohlašují, že uvnitř Předmětu aukce se mohou nacházet věci movité ve vlastnictví třetích osob, které nejsou Předmětem aukce (jedná se především o nábytek, bytové zařízení a zařizovací předměty, podlahové krytiny, domácí potřeby, domácí spotřebiče, nářadí, nástroje a další běžné vybavení domácnosti…). Organizátor aukce a Navrhovatel prohlašují, že údaje o Předmětu aukce, popisu stavu Předmětu aukce a o právech a závazcích na Předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, Navrhovatel nezaručuje vlastnosti Předmětu aukce a neodpovídá za jeho vady.

Upozornění!!! Složení aukční jistoty je podmíněno uzavřením Smlouvy o složení aukční jistoty, která je přílohou aukční vyhlášky a je také k dispozici na internetové adrese elektronické aukce (ke stažení v sekci "Dokumenty k dražbě" jako "Dokument"). Doručení vyplněné a podepsané Smlouvy o složení aukční jistoty s úředně ověřeným podpisem účastníka aukce je nezbytně nutnou podmínkou účasti v elektronické aukci a je možné jej provést uvedenými způsoby: a) Smlouva o složení aukční jistoty s ověřeným podpisem účastníka předána jednateli Organizátora aukce osobně v sídle Organizátora aukce, b) Smlouva o složení aukční jistoty s ověřeným podpisem účastníka zaslaná poštou do sídla Organizátora aukce, c) Smlouva o složení aukční jistoty s ověřeným podpisem účastníka kvalifikovaným certifikátem (osobním/firemním) zaslaná do datové schránky Organizátora aukce (číslo schránky: 4s9djvs) a d) Smlouva o složení aukční jistoty s ověřeným podpisem účastníka formou konvertovaného dokladu do datové schránky Organizátora aukce (číslo schránky: 4s9djvs). O platném doručení Smlouvy o složení aukční jistoty, její správnosti a úplnosti, informuje Organizátor aukce každého účastníka aukce bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Nakládání s aukční jistotou je vázáno ujednáními obsaženými ve Smlouvě o složení aukční jistoty

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies