JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba třípatrového domu v centru Chebu

Vloženo: 18.9.2020 11:04 | číslo dražby: 2965

3 540 000 Kč

Dražba začala: 22.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 22.10.2020 12:17:10

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000054 / 20
Nejnižší podání: 2 400 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 600 000,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 14.10.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 19.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Cechovní 228/4, Cheb, GPS: 50.0813917N, 12.3687825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3gBEW Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Město: Cheb
Ulice: Cechovní 228/4
GPS souradnice: 50.0813917N, 12.3687825E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn a kanalizace), a to:
• pozemek parc.č. st. 389 o výměře 91 m2, součástí je stavba č.p. 227 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 389; památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci;
• pozemek parc.č. st. 390 o výměře 76 m2, součástí je stavba č.p. 228 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 390; památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci;
vše zapsané na listu vlastnictví č. 4241 v katastrálním území, obci a okrese Cheb,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětem dražby je dvojdům čp. 227 - 228 Cheb, který se nachází na st.p.č.389 a 390 k.ú. Cheb v Cechovní ul. na území městské památkové rezervace. Dům (podsklepený pod čp.228, zděný se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou s obytným podkrovím - obsahuje v 1.PP sklepy, 1.NP nebytové prostory, v ostatních podlažích byty s příslušenstvím), je napojen na veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace a plynu a je přístupný z veřejné zpevněné komunikace v majetku města a ze dvora.Objekt má podle stavebních a oceňovacích předpisů charakter bytového domu s nebyt. prostory (byty převládají), tak je i zapsáno v KN. Dům čp.227 je nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo ÚSKP 18642/4-3663- měšťanský dům, památkově chráněno od 3.5.1958)
Dům čp.227 je z 18.století, podle údajů stavebního úřadu MěÚ Chebu byla přestavba provedena v r.1878 a vestavba podkroví v r.1933, současná dispozice včetně propojení se sousedním domem čp.228 (podle údajů stavebního úřadu postaveného v r.1926) se společným schodištěm je výsledkem celkové rekonstrukce v rámci asanace městské památkové rezervace v r.1961-2 (povolení uvedení do trvalého užívání po rekonstrukci vydal odbor výstavby MěstNV Cheb 15.2.1962 čj.638/62), z majetku města Cheb byl dům zprivatizován v r. 1993 - oba domy mají stejného vlastníka).
Uliční fasáda je členěna plochými štukovými pásy mezi podlažími a svisle ve 2. a 3. podlažími lizénami, okna ve fasádě mají „ušaté” šambrány s profilovaným ohraničením a parapetní římsou, výkladce a dveře v přízemí šambrány nemají, v sedlové střeše jsou 2 vikýře se sedlovými stříškami, dvorní fasáda je hladká s okny ve fasádě se šambránami podobnými jako v uličním průčelí. Ve dvoře je malá terasa, která je s ohledem na spád terénu s úrovní Mikulášské ul.spojena schodištěm. Na hranici se sousedním domem byla jako opěrný pilíř do výše 2.NP ponechána část původního dvor. traktu. Do střechy na styku obou sousedních domů je vsazen široký vikýř se 3 sdruženými okny podkroví krytý pultovou stříškou.
Užitná plocha:
1.PP - (sklepní kóje: 2,16-3,56-2,98-3,70-3,80-3,80-2,78-2,70 m2 - započitatelná užitná plocha 50% tj. 22 m2 (bez společné chodba se schody)
1.NP - nebytové prostory 26,80-14,20-14,80-3,60-11,10-2,95 m2 - celkem 73,45 m2 užitné plochy / (bez společné chodby a schodiště)
2.NP - byt 4,06-4,15-1,32-0,98-9,96-16,50-2,38 m2 a byt 7,85-16,80-14,60-4,00-5,95-0,98-1,10-5,15 m2 - celkem 39,35 a 56,43 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
3.NP - byt 5,88-5,10-1,35-1,12-10,70-16,00 m2 a byt 7,90-16,10-15,60-4,05-6,20-0,95-1,08-5,30 m2 - celkem 40,15 a 57,18 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
Podkroví - byt 2,25-1,95-24,40-4,80-5,07 m2 a byt 7,55-28,30-3,05-5,60-2,32-1,45 m2 – celkem 38,47 a 48,27 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
Celková započitatelná užitná plocha: 366,04 m2

Stavebně technický stav objektu k datu ocenění je podprůměrný, vykazuje od privatizace objektu absenci pravidelné údržby a oprav (jen přízemí bylo v rámci změny užívání na galerii stavebně upraveno bez větších zásahů do konstrukce domu, ostatní drobné úpravy byly prováděny bez ohlášení stavebnímu úřadu a nemají podstatný vliv na cenu. Prvky krátkodobé životnosti jsou převážně dožilé (poškozená fasáda a střešní tašková krytina, klempířské prvky-žlaby částečně zarostlé náletovým porostem, dožilá dřev. okna, dožilé nebo chybějící zařizovací předměty a topení v neužívaných bytech a nebyt. prostoru). Stav vyžaduje celkovou rekonstrukci k zajištění řádného užívání stavby. I přes zanedbanou údržbu objekt nevykazuje statické ani jiné zjevné závažné vady (např. trhliny ve zdivu, vzlínání zemní vlhkosti apod.). Celkové opotřebení bylo stanoveno pro stáří objektu (výchozím rokem je poslední celková rekonstrukce domu v rámci asanace historického jádra v r.1961), pro současný podstandardní stav údržby a předpokládanou další životnost tak jak je dále uvedeno.
Objekt je užíván v 2.NP vlastníkem (dvojbyt) a v 3.NP dcerou vlastníků (dvojbyt), která má dle sdělení dlužníka nájemní smlouvu na dobu určitou do r. 2022.
Nebytový prostor v přízemí nebyl k datu ocenění užíván, podkrovní byty rovněž tak (chybí v nich topení a zařizovací předměty).
Součástí jsou pozemky st.p.č. 389 a 390 (zastavěná plocha a nádvoří, výměra 91+76 m2)

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Podaná žaloba na určení vlastnického práva Okresnímu soudu v Chebu dne 29.08.2017 ze strany Repark Invest s.r.o., IČO: 03674487, která byla usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23.4.2019, č.j. 156 ICm 3350/2018-141 zamítnuta, ale doposud nebyla vymazána.
• Nájemní smlouva na dobu určitou na byt v 3. NP, která byla vypovězena.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Zástavní práva, exekuční příkazy a nařízení exekuce zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7455420.


Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2080522.10.2020 10:22:24:2450,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:23:34:47310 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:24:26:45610 000,-Kč2 420 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:24:55:49710 000,-Kč2 430 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:27:14:71310 000,-Kč2 440 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:27:38:33610 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:30:13:93410 000,-Kč2 460 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:30:31:23010 000,-Kč2 470 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:31:13:74610 000,-Kč2 480 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:31:45:92810 000,-Kč2 490 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:31:54:81410 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:32:51:89320 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:33:06:50510 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:33:24:80120 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:33:48:76610 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:35:09:27020 000,-Kč2 580 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:35:40:84110 000,-Kč2 590 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:35:55:90520 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:36:07:46110 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.2080522.10.2020 10:36:42:45710 000,-Kč2 630 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:37:02:43620 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:37:36:42510 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:38:01:37720 000,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:38:35:457100 000,-Kč2 780 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:39:00:50520 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:39:35:90010 000,-Kč2 810 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:40:47:90220 000,-Kč2 830 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:41:12:04210 000,-Kč2 840 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:42:47:91820 000,-Kč2 860 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:43:29:45710 000,-Kč2 870 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:44:03:11230 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:44:21:15310 000,-Kč2 910 000,-Kč
Dražitel č.2080522.10.2020 10:44:36:28310 000,-Kč2 920 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:44:56:94610 000,-Kč2 930 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:45:13:59520 000,-Kč2 950 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:45:24:71410 000,-Kč2 960 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:46:42:15720 000,-Kč2 980 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:46:55:68910 000,-Kč2 990 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:48:01:37310 000,-Kč3 000 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:48:38:00710 000,-Kč3 010 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:49:21:85820 000,-Kč3 030 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:49:30:26510 000,-Kč3 040 000,-Kč
Dražitel č.2080522.10.2020 10:51:07:93310 000,-Kč3 050 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:51:15:85710 000,-Kč3 060 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:51:46:93910 000,-Kč3 070 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:53:01:45530 000,-Kč3 100 000,-Kč
Dražitel č.2079422.10.2020 10:53:33:68310 000,-Kč3 110 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:55:16:29330 000,-Kč3 140 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 10:59:25:00110 000,-Kč3 150 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 10:59:54:15210 000,-Kč3 160 000,-Kč
Dražitel č.2080522.10.2020 11:00:37:24010 000,-Kč3 170 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:01:49:59310 000,-Kč3 180 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:05:55:41810 000,-Kč3 190 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:06:39:91910 000,-Kč3 200 000,-Kč
Dražitel č.2080522.10.2020 11:09:51:25810 000,-Kč3 210 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:10:09:84310 000,-Kč3 220 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:14:21:06110 000,-Kč3 230 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:15:23:99310 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:19:05:45210 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:20:15:39810 000,-Kč3 260 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:23:47:73910 000,-Kč3 270 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:24:24:31010 000,-Kč3 280 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:27:58:47510 000,-Kč3 290 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:28:43:88220 000,-Kč3 310 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:32:17:61110 000,-Kč3 320 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:32:40:72330 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:36:08:18810 000,-Kč3 360 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:37:58:03820 000,-Kč3 380 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:41:25:11310 000,-Kč3 390 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:43:13:08320 000,-Kč3 410 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:46:39:93910 000,-Kč3 420 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:46:58:57420 000,-Kč3 440 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:49:03:07710 000,-Kč3 450 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:52:04:24820 000,-Kč3 470 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 11:54:09:54710 000,-Kč3 480 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 11:59:09:64210 000,-Kč3 490 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 12:03:15:63710 000,-Kč3 500 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 12:03:41:81810 000,-Kč3 510 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 12:07:28:49110 000,-Kč3 520 000,-Kč
Dražitel č.2083522.10.2020 12:08:40:69710 000,-Kč3 530 000,-Kč
Dražitel č.2075022.10.2020 12:12:10:38510 000,-Kč3 540 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.10.2020 v 12:17:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20750 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 540 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.10.2020 v 12:17:10Přijmout cookies