JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Soubor pohledávek insolvenčního věřitele VELVET International s.r.o. ve výši 918 214,41 Kč

Vloženo: 11.2.2021 8:41 | číslo dražby: 3027

46 000 Kč

Dražba začne: 18.03.2021 11:00:00 za 14 dní, 7 hodin, 44 minut a 49 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000649 / 2021 - 2
Počáteční cena: 46 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 92 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 8.3.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 65/59, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut

Místo konání dražby:
www.jrdrazby

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek s veškerým právním příslušenstvím a součástmi ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele ve vyznačené souhrnné výši 918.214,41 Kč, jejichž položkový seznam je nedílnou součástí Smlouvy o provedení dražby a Dražební vyhlášky.

Položkový seznam pohledávek je ke stažení výše v sekci "Dokumenty k dražbě" jako "Dokument".

Pohledávky jsou předmětem exekučních řízení a insolvenčních řízení.

Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávek. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně prohlašuje, že pohledávky jsou nejisté a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytné. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupených pohledávek, stanou-li se nedobytnými až po přechodu vlastnického práva k pohledávkám provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele. Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 18 a násl. zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a případně v dalších souvisejících řízeních. Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávek na základě případné úhrady části pohledávek tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávky za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala