JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Jak složit dražební (aukční) jistotu

  1. Složení dražební (aukční) jistoty je jednou z podmínek pro účast v dražbě (aukci). Většinou je složení dražební (aukční) jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
  2. Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě (aukci) najdete u detailu této dražby (aukce) Podmínky účasti v dražbě (aukci) na uživatelském účtu v části Moje dražby (aukce) .
  3. Výše dražební (aukční) jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební (aukční) vyhlášce k vybrané dražbě (aukci). Po prokázání totožnosti vám dražebník (organizátor aukce) zašle emailem pokyny ke složení dražební (aukční) jistoty a následně potvrzení o složení dražební (aukční) jistoty. 
  4. V případě, že dražební (aukční) vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení dražební (aukční) jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník (organizátor aukce) poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení dražební (aukční) jistoty.  
  5. Upozorňujeme, že dražební (aukční) jistota musí být složena v hotovosti u dražebníka nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem dražby (aukce).
  1. Jak složit dražební (aukční) jistotu v hotovosti
  2. Složení dražební (aukční) jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři dražebníka (organizátora aukce) poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební (aukční) jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení dražební (aukční) jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební (aukční) jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

  3. Jak složit dražební (aukční) jistotu na účet
  4. Dražební (aukční) jistotu můžete uhradit převodem na účet dražebníka (organizátora aukce). Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) Vám budou sděleny dražebníkem (organizátorem aukce) emailem po připojení se k dražbě (aukci) a prokázání totožnosti. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební (aukční) vyhlášce.  

   3. Jak složit dražební jistotu formou bankovní záruky
      
   Účastník dražby je povinen předat nejpozději však do 16.00 h v den, který předchází dni konání dražby dražebníkovi originál záruční listiny vystavené bankou. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše dražební jistoty, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně:     JURIS REAL Dražby, a.s., IČ: 241 40 384, DIČ: CZ 241 40 384, se sídlem: Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zastoupena členem představenstva JUDr. Tomášem Mádlem. Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky, nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem, v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a musí být vystavena v českém jazyce, popř. s úředně ověřeným překladem.Přijmout cookies