JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Účastník aukce

    e do aukce přihlášený a připuštěný účastník, který splnil podmínky aukční vyhlášky a má oprávnění činit nabídky formou příhozů.

    Elektronické aukce se může zúčastnit fyzická osoba, která je plně svéprávná nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, přičemž současně splňuje podmínky pro nabývání předmětu elektronické aukce plynoucí z obecně závazných předpisů a zároveň:

    a) Na majetek účastníka nebyl prohlášen konkurz, nebylo vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, jeho jakýkoliv majetek není předmětem exekučního řízení ani není dán zákonný důvod k zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení, ani není v situaci, kdy by mu úpadek hrozil, ani není důvod pro vydání předběžného opatření k omezení vlastnického práva a účastník tak nezkracuje uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele ve smyslu ustanovení § 589 zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

    b) Účastník není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Přijmout cookies