JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti doklady konvertovanými na poště

  Autorizovaná konverze dokumentů slouží k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, dále také zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Konvertovaný dokument bude mít stejné právní účinky jako dokument původní.
   
  Výhoda tohoto způsobu je, že se vámi prokázaná totožnost vztahuje ke všem elektronickým dražbám (aukcím), jichž se zúčastníte. Každý dražebník (organizátor aukce) si ověří platnost dokladu přímo na vašem uživatelském účtu.
   
  Fyzická osoba předloží na kontaktním místě veřejné správy vyplněný, ale nepodepsaný formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele  a průkaz totožnosti (občanský průkaz).
  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovém případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba předloží na kontaktním místě veřejné správy vyplněný, ale nepodepsaný formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele, průkaz totožnosti (občanský průkaz) a originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán).
  V případě, že chce právnická osoba dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovém případě podepisuje formulář zmocněnec.
   
  Jak postupovat?
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Připravte si dokumenty, který si přejete převést (formulář, originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku) a občanský průkaz.
  3. Navštivte jakékoliv z kontaktních míst veřejné správy - Czech POINT (např. Česká pošta, s.p., obecní úřady, notáři) nebo kontaktní místo Hospodářské komory České republiky. Pracovníka kontaktního místa veřejné správy požádejte o úřední ověření podpisu - podepište vyplněný formulář  Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele před ním. 
  4. Požádejte pracovníka kontaktního místa veřejné správy o převedení podepsaného formuláře s již ověřeným podpisem a případných dalších dokladů do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze.
  5. Dokumenty převedené do elektronické podoby vám budou nahrány na přinesené médium (CD či flashDisk) nebo uloženy do úschovny na internetu (dostanete heslo k přístupu).
  6. Takto vytvořený soubor s konvertovaným dokladem uložíte na svém uživatelském účtu na www.jrdrazby.cz  v části Elektronické prokázání totožnosti – na poště - konvertovanými doklady kliknutím na Zde nahrát soubor – viz Nápověda Práce s konvertovaným dokladem v části Můj účet zde.

  Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě (aukci), vám bude zasláno dražebníkem (organizátorem aukce) na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka (organizátora aukce) složit dražební (aukční) jistotu.
   

Přijmout cookies