JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti datovou schránkou

  Fyzická osoba zašle vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.

  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze – autorizovanou konverzi dokumentů do elektronické podoby provádí jakékoliv kontaktní místo CzechPOINT. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba zašle vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán) převedený do elektronické podoby formou autorizované konverze.

  V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze. V takovémto případě podepisuje formulář zmocněnec.
   
   
  Jak postupovat?
   
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. K vyplněnému formuláři připojte svůj elektronický podpis a převeďte do formátu pdf.
  3. Formulář a kopie výše uvedených dokladů (rovněž ve formátu pdf převedené  prostřednictvím autorizované konverze) zašlete do datové schránky dražebníka (organizátora aukce), která bude určena v detailu dražby (aukce).
  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě (aukci), vám bude zasláno dražebníkem (organizátorem aukce) na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka složit dražební jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě (aukci).

   

Přijmout cookies