JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Dražební jistota

  Dražební jistota jsou peněžní prostředky dražitele, složeny na účet dražebníka před zahájením dražby, ve lhůtě a ve výši stanovené dražební vyhláškou.  

  Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1 500 000 Kč zvýšenou o 10 % z částky přesahující 5 000 000 Kč.

  Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.

  Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství, se použije na náklady zmařené dražby. 

  Účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, vrátí dražebník složenou dražební jistotu, včetně příslušenství, bez zbytečného odkladu po skončení dražby.


Přijmout cookies