JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Kdy dražba (aukce) končí

  Konec dražby (aukce) - datum a čas - je vždy stanoven dražební (aukční) vyhláškou a zobrazen u detailu dražby na portálu www.jrdrazby.cz. 
   
  Dražba (aukce) se bude konat do doby, dokud dražitelé činí podání - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby (aukce) učiněno podání, má se za to, že dražitele stále činí podání a okamžik ukončení dražby (aukce) se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba (aukce) končí.
  Po skončení dražby (aukce) bude v systému elektronických dražeb (aukcí) zveřejněn čas ukončení dražby (aukce), dále  osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě (aukci) a výše nejvyššího podání. 
   
   
  V případě, že nebude v průběhu dražby (aukce) učiněno žádné podání, dražba (aukce) skončí ve stanovený čas.

Přijmout cookies