Připojit k dražbě

● PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DRAŽBY DLE ZÁKONA 26/2000 SB. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH: Prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby ani osobou uvedenou v §3 odst. 2 až 6 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“), nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona a splňuji podmínky pro účast v dražbě. Dále prohlašuji, že jsme se seznámil/a s dražební vyhláškou a dalšími dokumenty k dražbě, ke které se připojuji. ● PROHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB, („AML ZÁKON“): Prohlašuji, že jednám svým jménem, že peněžní prostředky, které případně poukáži Dražebníkovi jsem nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Dražebníkovi v souvislosti s dražbou nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že nejsem politicky exponovanou osobou, že souhlasím s provedením identifikace, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasím se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuji oznámit Dražebníkovi všechny případné změny jeho identifikačních údajů. ● CENÍK SLUŽEB: Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s ceníkem služeb uveřejněných na www stránkách: https://www.drazby.cz/cenik-sluzeb a beru na vědomí, že služby objednané nebo provedené Dražebníkem a Organizační náklady dražby budou účtovány dle tohoto Ceníku, pokud není ve Dražební vyhlášce, nebo v ZVD uvedeno jinak. ● ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů Dražebníka, které jsou uveřejněny na stránkách: https://drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Poskytnutí osobních údajů účastníka dražby je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Dražebníka, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Ne Ano, prohlašuji