Připojit k aukci

● PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA AUKCE: Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami aukce, Aukční vyhláškou zejména s bodem 7 Aukční vyhlášky a dalšími dokumenty. Dále souhlasím s výší paušálních nákladů, resp. smluvní pokutou v bodě 10 Aukční vyhlášky. ● PROHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB, („AML ZÁKON“) Prohlašuji, že jednám svým jménem, že peněžní prostředky, které případně poukáži Organizátorovi aukce jsem nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Organizátorovi aukce v souvislosti s dražbou nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že nejsem politicky exponovanou osobou, že souhlasím s provedením identifikace, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasím se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuji oznámit Organizátorovi aukce všechny případné změny jeho identifikačních údajů. ● ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účastník aukce svojí účastí v aukci potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora aukce, které jsou uveřejněny na stránkách https://drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Poskytnutí osobních údajů Účastníků aukce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Organizátora aukce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. ● CENÍK SLUŽEB Účastník aukce svojí účastí v aukci potvrzuje, že souhlasí s ceníkem služeb Organizátora aukce, který je uveřejněný na www stránkách https://www.drazby.cz/cenik-sluzeb.

Ne Ano, prohlašuji